Kao posledica promena na tržišta rada, u kontekstu posledica pandemije virusa COVID-19, mladi se sve češće susreću sa nedostatkom veština koje im mogu koristiti u procesu tranzicije iz obrazovnog sistema i uključivanja na tržište rada. Različiti programi usavršavanja mladih okrenuti su ka upotrebi multimedijalnih alata i interneta. Ovakvi modeli uklanjaju prepreke geografske udaljenosti ili finansijskih poteškoća, dok sa druge strane smanjuju troškove poslodavaca i preduzeća. Ipak ovaj vid profesionalnog usavršavanja mladih umanjuje mogućnost stažiranja, napredovanja i sam pristup tržištu rada mladih iz vulnerabilnih društvenih grupa.

U cilju prevazilaženja navedenih barijera i formiranja jednakih edukativnih mogućnosti za razvoj veština mladih, Beogradska otvorena škola će sprovesti projekat „Virtuelne prakse za inkluzivna društva“, u saradnji sa: Asocijacijom XANO Channel (Španija), Kulturnim društvom Pixel (Italija), Nacionalnim savetom mladih Makedonije, Junior Achievement (Evropa) i Dostignuća mladih u Srbiji. Projekat će ponuditi bazu za poboljšanje pristupa mladih programima stažiranja u okviru formalnog i neformalnog sistema obrazovanja. Poseban akcenat će biti na mladima koji dolaze iz ruralnih područja i mladih sa invaliditetom. Projekat će osnažiti mlade da se uključe i sarađuju sa donosiocima odluka u oblasti obrazovanja mladih i politika zapošljavanja i na taj način postanu ključni akteri u procesima donošenja odluka u vezi sa sopstvenim pravima i interesima.

Ciljevi projekta:

  • Razmena iskustava i znanja u oblasti kreiranja i sprovođenja virtuelnih praksi između EU i zemalja van nje
  • Unapređenje nivoa znanja i veština kao i pristupa mladih programima praksi koji se sprovode u okviru formalnog i neformalnog obrazovanja, sa akcentom na one iz ugroženih društvenih grupa
  • Osnaživanje mladih da se aktivno uključe u proces donošenja odluka na nacionalnom i na nivou EU o budućnosti obrazovanja i zapošljavanja mladih
  • Povećanje vidljivosti virtuelnih praksi među mladima, omladinskim organizacijama, obrazovnim institucijama, pružaocima usluga i kreatorima politika

Tokom realizacije projekta, aktivnosti se usmeravaju na podršku i promociju međunarodne saradnje između aktera iz javnog i privatnog sektora kao i omladinskih organizacija. Cilj saradnje je unapređivanje postojećih i kreiranja novih modela virtuelnih praksi kako bi iste bile usmerene na smanjenje negativnih posledica na socio-ekonomski status mladih u Evropi i to u skladu sa Strategijom EU za mlade.

Projekat će se sprovoditi tokom 2023. i 2024. godine uz podršku Evropske agencije za obrazovanje i kulturu.